• Producent: Dow AgroScienes
  • Kategoria: Pozostały biznes

Starane 250 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej, wykorzystywanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania
uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i na użytkach zielonych. Środek Starane 250 EC dedykowany jest do
użytkowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Główne zalety:
- Zwalcza przytulię czepną w każdej fazie rozwojowej
- Zwalcza przytulię czepną ze skutecznością 98%
- Może być używany aż do fazy liścia flagowego zbóż
- genialny partner do mieszanek z innymi herbicydami stosowanymi w zbożach
- Bezpieczny dla wszystkich gatunków i odmian zbóż
- Rozwiązuje problem najistotniej uciążliwych chwastów na użytkach zielonych

Substancja biologicznie czynna:
250 g fluroksypyru w formie estru I-metylo heptylowego /związek z grupy pikolin/ w 1 l preparatu.

Działanie:
Preparat pobierany jest prze liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin wywołując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania preparatu na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Całkowite zwalczenie chwastów następuje po 5-7 dniach.


Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,
maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, szarłat chropowaty,
tobołki polne.
Chwasty przeciętnie wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała,
pokrzywa zwyczajna, samosiewy rzepaku, i stulicha psia
Chwasty przeciętnie niepodatne: mak polny, mniszek pospolity, przetacznik bluszczykowy,
szczaw zwyczajny
Chwasty niepodatne: ostrożeń polny


użycie ŚRODKA
ZBOŻA OZIME
pszenica ozima, pszenżyto ozime
Opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż
(BBCH 13- 37)
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 0,8 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1
Odstęp pomiędzy zabiegami - nie dotyczy

Starane 250 EC można stosować do zwalczania chwastów dwuliściennych w mieszaninie ze
środkiem Granstar 75 WG do końca fazy krzewienia zbóż w dawce:
Starane 250 EC 0,3 l/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha

ZBOŻA JARE
pszenica jara, jęczmień jary
Opryskiwać od fazy 3-4 liści zbóż do początku fazy liścia flagowego (BBCH 13 - 37).
Maksymalna dawka do jednorazowego wykorzystywania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego użycia: 0,6 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1
Odstęp między zabiegami - nie dotyczy

Starane 250 EC można stosować do zwalczania chwastów dwuliściennych w mieszaninie ze
środkiem Granstar 75 WG do końca fazy krzewienia zbóż w dawce:
Starane 250 EC 0,3 l/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha

Uwagi:
W zbożach ozimych dawkę środka należy przypasować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i
liczebności chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej
wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze,
natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju
i w przypadku silnego zachwaszczenia.

UŻYTKI ZIELONE
Środek stosować wiosną albo wczesną jesienią, jednak nie później niżeli do połowy września,
gdy chwasty osiągną wysokość 8-10 cm i wytworzą co najmniej 3-4 liście
Maksymalna dawka do jednorazowego używania: 0,8 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego wykorzystania: 0,8 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1
Odstęp pomiędzy zabiegami - nie dotyczy


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a niezwykle
bydła mlecznego, wcześniej niżeli po upływie 7 dni od zabiegu.
2. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu nieznaczna temperatura dobowa nie powinna
być niższa niż 8°C.
3. W sytuacji użytkowania środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy ściśle
przestrzegać etykiet tych środków.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
- na rośliny słabe lub uszkodzone poprzez przymrozki, choroby czy szkodniki.
w trakcie używania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie budujejąc zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej
środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin poprzez przymrozki, choroby albo szkodniki), po
wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych
i kukurydzę.
Na plantacji, na której zastosowano środek Starane 250 EC w mieszaninie z innym środkiem
ochrony roślin należy uwzględnić działanie następcze innego środka wchodzącego w skład
tej mieszaniny.


OKRES OD OSTATNIEGO zastosowania ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ albo SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
- w sytuacji wcześniejszej likwidacji plantacji wiosną tego samego roku, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można siać zboża jare i kukurydzę,
- po zbiorze roślin uprawnych - wszystkie rośliny.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej skrupulatnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną liczba środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Następnie uzupełnić wodą do niezbędnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie zaopatrzonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
w sytuacji używania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.
w przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę skrupulatnie wymyć.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD wykorzystania ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA
KTÓRYM wykorzystanO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE, a także ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
pastwiska (zwierzęta gospodarskie) - 7 DNI.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres uniemożliwiający zatruciu): NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO zastosowania ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji): NIE DOTYCZY.

OKRES OD OSTATNIEGO wykorzystania ŚRODKA NA ROŚLINY
asygnowanE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): pastwiska - 7 DNI.

OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w trakcie użytkowania środka.
Unikać skażenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, optymalne rękawice ochronne i okulary albo ochronę
twarzy.
W razie połknięcia nie powodować wymiotów, błyskawicznie zasięgnąć porady lekarza,
i pokazać opakowanie lub etykietę.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację
Zabrania się użytkowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
w sytuacji mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy nowoczesnać odpowiednio do instrukcji załączonej do środka
przemywającego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać stosownych pojemników uniemożliwiających zanieczyszczeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.


PIERWSZA POMOC
Antidotum brak, stosować leczenie objawowe.

w sytuacji awarii albo jeśli źle się poczujesz, momentalnie zasięgnij porady lekarza (o ile to
realne, należy pokazać etykietę).

Podobne oferty

Popularne produkty Pozostały biznes